Vodní nádrž Kapelunk

Vodní nádrž Kapelunk je situována cca 1,5 km severovýchodně od obce Pohoří na Šumavě v k. ú. Pohoří na Šumavě v Jihočeském kraji. Řešená lokalita se nachází na toku Lužnice v ř. km 195,0. Stavba se nachází v lesním komplexu v Novohradských horách v prostoru hráze nádrže, na konci vzdutí a v pravobřežní části rybníka Kapelunk.

Vlastní stavba řešila úpravu odtokových poměrů lokality. Nádrž neměla funkční výpustné zařízení. Stávající bezpečnostní přeliv byl málo kapacitní pro převedení Q100. Byla řešena nová základová výpust a bezpečnostní přeliv pro bezpečné převedení Q100. Hráz navržena s převýšením 0,94 m nad maximální hladinu při Q100. Opatřením by mělo dojít ke zlepšení stávajících odtokových poměrů.

Stavba byla realizována ve veřejném zájmu dle § 35 lesního zákona.

Projektant: ŠINDLAR s.r.o.
Dodavatel stavby: PAS Natura s.r.o.
Náklady: 3 908 590,- Kč bez DPH
Realizace: 07/2016 – 12/2017
Hydrologické číslo povodí: ČHP: 1-07-01-001
Vodní tok: Lužnice
Fotografie