Županovický potok, ř.km 0,320-0,681

V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce kamenné přehrážky na Županovickém potoce v Županovicích, v okrese Příbram. Jednalo se o kompletní rekonstrukci historické přehrážky, která byla součástí systematického a rozsáhlého hrazení strží, které způsobovaly svou erozní činností problémy při voroplavbě na Vltavě. Stavba byla realizována v roce 1913 Zemskou komisí pro úpravu řek v království Českém. Fyzický stav hrazení je i po více než 100 let existence poměrně zachovalý, pouze přehrážka na Županovickém potoce v ř.km 0,681 byla ve stavu, kdy byla nutná její kompletní rekonstrukce. Jedná se o poměrně masivní, klenutou zděnou konstrukci o výšce 4,6 m a šířce výšce než 16 m. Tloušťka zdiva v koruně přehrážky je 1,1 m.

Stavba se skládala ze čtyř stavebních objektů:

  • SO1: Odtěžení sedimentu – došlo k odtěžení části sedimentu z retenčního prostoru přehrážky. Část sedimentu byla vrácena zpět do retenčního prostoru z důvodu stabilizace profilu strže.
  • SO2: Rekonstrukce přehrážky – došlo k rozebrání kompletní středové části přehrážky, včetně části zavazovacích křídel. Kameny byly očíslovány a přehrážka byla poté nově vystavena. Vnitřní prostor byl po 2-3 vrstvách zdiva, které sloužilo jako ztracené bednění, vyléván vodostavebním betonem z mixu. Na styku základu a konstrukcí nad základem byla provedena betonová těsnící clona za účelem zamezení průsaku pracovní spárou. Objekt byl kompletně vyspárován vysoce pevnostní spárovací hmotou. Průtočné otvory byly provedeny z KG trub, z důvodu dosažení požadované vodotěsnosti. Dále bylo rekonstruováno dopadiště přehrážky, kde byla provedena kompletní rekonstrukce dnové dlažby a oprava bočních křídel dopadiště. Pod závěrovým prahem byl proveden kamenný zához, stejně tak na nátoku, aby došlo k stabilizaci profilů, kde dochází ke změně prodění.
  • SO3: odtěžení sedimentu a oprava toku – ve spodní části úpravy toku došlo k odstranění sedimentu od stupně po vzdutí Slapské přehrady, dále byl kompletně rozebrán a znovu vystavěn kamenný stupeň. Pod stupněm došlo k opravě dopadiště a k obnově závěrného prahu. Součástí údržby bylo i odstranění náletových dřevin z průtočného profilu toku.
  • SO4: Kácení zeleně – došlo k údržbě břehových porostů a k odstranění dřevin, které mohly mít vliv na stabilitu objektu a koryta toku

Realizace byla hrazena z dotačního programu MZE-Podpora opatření na drobných vodních tocích, částečně z vlastních zdrojů Lesů ČR, s. p.

Projektant: Ing. Alfred SAMEK
Dodavatel stavby: BEGASTAV s.r.o.
Náklady: 2 513 795 ,- Kč bez DPH
Realizace: 5/2017 – 11/2018
Hydrologické číslo povodí: ČHP: 1-08-05-037
IDVT: 10242364
Fotografie