Záblatí – Farský potok

 

Obec Záblatí se nachází západně 5 km od Prachatic, na pravém břehu Blanice. Obcí protéká Farský potok, pramenící na jihozápadním svahu Libína. Tento vodní tok, protékající mohutným a velmi svažitým údolím již několikrát způsobil zaplavení obce Záblatí. Lesy České republiky s.p. jsou správci Farského potoka od 1.1.2011 – po transformaci ZVHS.

Popis původního stavu

Tok se rozvodňoval především při silných letních přívalových bouřkách a způsoboval značné škody na majetku obce i pobřežníků. Stávající úprava toku v obci nebyla kapacitní, byla zanesená a ve špatném technickém stavu. Lesy České republiky s.p. – Správa toků – oblast povodí Vltavy převzali záměr úpravy toku po bývalém správci a začali přípravy na protipovodňovou ochranu obce.

Technické řešení stavby

Již v roce 2012 začali práce na Farském potoce. Koryto bylo rozšířeno, zahloubeno a opevněno v celkové délce 325 m – tudíž přez celý intravilán obce. Forma úpravy toku vycházela z místních podmínek – ve středu obce kolem místních komunikací je koryto toku opevněno nábřežními zdmi a dlažbou ve dně. Zbytek úpravy je opevněn kamennou rovnaninou do dna a boků koryta. V horních 2/3 trasy je profil koryta složený – s kynetou šířky 1 m, soustřeďující běžné průtoky. V rámci úprav toku musela být provedena i přeložka místního plynovodu, bez níž by nebylo možné realizovat úpravu toku v odpovídající kapacitě převáděné vody.

Dodavatelem prací byla firma Lesostavby Třeboň a.s., středisko Vimperk. Stavba probíhala ve vysokém tempu a již na konci roku 2012 byla většina stavby provedena. Po zimním přerušení prací pokračovali práce v roce 2013. Při dokončování stavby v červnu 2013 postihla tuto oblast povodeň. Prozatím nedokončená stavba přečkala povodeň v dobrém stavu, avšak ukázala jistá kritická místa úpravy. Po opadnutí vody byla tato místa opravena, či projekčně upravena, aby v budoucnu nedocházelo ke škodám na úpravě toku a převod vody byl naprosto bezškodný. Kapacitu koryta tato povodeň naplnila ani ne z poloviny a její průběh uklidnil i poslední pobřežníky, kteří měli nadále obavy z velké vody.

Stavba probíhala v intravilánu obce, proto se museli investor i dodavatel vypořádat s množstvím problémů, které to přináší – v těsné blízkosti koryta potoka byly vedeny téměř veškeré inženýrské sítě (elektřina, plyn, vodovod, kanalizace,….). Vše se ale podařilo zdárně vyřešit a stavba byla 30.9.2013 předána investorovi a následně zkolaudována. Vznikla tak úprava toku chránící obec Záblatí před dvacetiletou vodou, která v tomto profilu představuje 33m3/s.

Celkové náklady akce činily 3.578 tis.Kč., akce byla podpořena z dotačního programu Prevence před povodněmi. Lesy České republiky s.p. – Správa toků – oblast povodí Vltavy rovněž děkuje obci Záblatí za spolupráci při realizaci akce.

Projektová dokumentace: Ing.Václav Škopek, CSc. – Ekoservis
Zhotovitel: Lesostavby Třeboň, a.s.
Fotografie