Revitalizace težebny rašeliny Hrdlořezy (II. a III. etapa)

Stručný popis stavby:

Tento projekt se zabýval souborem opatření, která pomáhají obnovit přirozený hydrologický režim, s cílem podpořit rozvoj přirozených rašelinných biotopů a celkové biodiverzity tohoto území. Řešené území bylo v minulosti odvodněno soustavou otevřených kanálů za účelem průmyslové těžby rašeliny. Hlavním recipientem řešeného území je Borská stoka. Řešené území se nachází ve II. a III. zóně CHKO Třeboňsko.

Realizací projektu došlo ke změně vodního režimu na ploše cca 158 ha, ovlivnění úrovně hladiny podzemní vody na zrašelinělých a rašelinných půdách. Hladina podzemní vody byla navrácena přirozenější historické úrovni tak, že na části území došlo k jejímu navýšení stavbou přehrážek na stávajících odvodňovacích vodotečích a jejich vymělčením či zasypáním. Na části území (plochy po průmyslové těžbě rašeliny) došlo k tvorbě zemních průlehů a tůní a k propojení tohoto území manipulovatelným zavodňovacím potrubím, které bude dle potřeby dotovat dotčenou plochu vodou z Borské stoky.

Stavba byla financována za podpory Operačního programu Životní prostředí.

 

Projektant: VRV, a. s.

Dodavatel stavby: MARES Pro s.r.o.

Náklady: II. etapa: 156 073,72 Kč bez DPH

III. etapa: 1 737 136, 46 Kč bez DPH

Realizace: 2020-2021

Hydrologické číslo povodí: 1-07-02-0320

Vodní tok: 10267623, 10258754, 10278512

 

Fotografie: