Revitalizace Hladovského potoka v ř. km 0,000-0,610

Stručný popis stavby:

Revitalizace se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Jindřichův Hradec, v k.ú. Rosička u Deštné.

V rámci stavebního objektu SO1 byla provedena revitalizace toku ve třech úsecích:

V dolní části, km 0,003 – 0,178, bylo koryto ponecháno již započaté samovolné renaturaci. Z toku bylo vytrháno stávající opevnění a pařezy a umístěna dřevní hmota, která renaturační proces podpoří, proti hloubkové erozi bylo koryto stabilizováno pasy z rovnaniny. V ř.km 0,128 75 – 0,146 25, v délce 17,5 m, byl vytvořen migračně prostupný objekt, balvanitý skluz s podélným sklonem 3,5 %, který sanuje vzniklý výmol a zároveň je dimenzován na migrační prostupnost pro mihuli potoční.

Ve střední části, km 0,178 – 0,435, bylo koryto směrově a tvarově upraveno, rozvolněno. Podélný sklon koryta je detailně členěn se střídáním klidových a proudových pasáží. Principem je umožnění povodňových rozlivů do nivy toku. Byl vytvořen složený průřez nepravidelných parametrů, s bermou nepravidelného lichoběžníku po trase, s vloženou meandrující nepravidelnou kynetou (proudnice se bude přichylovat k nárazovým břehům). V přímých úsecích mezi oblouky byly zařazeny mělčí brodové úseky s širšími profily. Kyneta je navržena na převádění běžných průtoků (cca Q30d = 82 l/s). V širších brodových úsecích byla umístěna směs kameniva (drobná rovnanina do 80 kg/ks, kamenný pohoz a štěrk). Brody budou zabraňovat nežádoucí dnové erozi, zahlubování koryta toku a zvýšenému odnosu splavenin. Podél lokality na levém břehu byl v km 0,320 – 0,385 pomístně vytvořen podélný zemní val usměrňující splachy z polí alespoň částečně mimo lokalitu nově vytvořeného mokřadu v km 0,310 – 0,390.

 V horní části řešeného úseku v km 0,435 – 0,621, bylo koryto opět ponecháno již započaté samovolné renaturaci, většinou nebylo zasahováno ani do přirozeně vybudované dnové dlažby, která již překrývá betonové opevnění dna.

Revitalizace nivy byla podpořena vybudováním tůní, slepých ramen a terénních depresí. Celkem byly vytvořeny dvě boční vodní tůně a jedna průtočná, dvě slepá ramena a několik terénních depresí. Součástí revitalizace bylo také podchycení melioračního detailu přilehajících zemědělských pozemků v rámci stavebního objektu SO2 Přeložky drenáží.

Jako doprovodný vegetační prvek bylo provedeno seříznutí původních vrb na hlavu. Výrazným rysem revitalizace je umístění říčního dřeva do nově revitalizovaných ploch. Charakter těchto úprav dokresluje ráz potoční nivy. Výsadby nových dřevin nebyly prováděny.

Revitalizovaná plocha vodního toku včetně údolní nivy: 8 026 m2

Délka revitalizovaného toku: 0,610 km

Stavba byla financována za podpory Operačního programu Životní prostředí.

 

Projektant: Regioproject Brno s.r.o., Ing. Petr Marčák

Dodavatel stavby: Mares Pro s.r.o.

Náklady: 1 934 363,96 Kč bez DPH

Realizace: 07/2020-11/2020

Hydrologické číslo povodí: 1-07-04-0120

Vodní tok: Hladovský potok, LP Dírenského potoka v ř. km 29,000 (IDVT 10250702)

 

Fotografie: