Retenční nádrž Raška I

 

Byla první vodní nádrží v soustavě vodních děl na vodním toku protékajícím pod známou Santiniho klášterní katedrálou u města Kladruby, jejíž obnovu zajistili Lesy ČR, s.p., v roce 2012.

Nádrž má 55 m dlouhou zemní hráz s těsnící jílovou vrstvou, objem nadržené vody při Hn činí 4 552 m3. Pro převádění povodňových průtoků byl vybudován kašnový bezpečnostní přeliv s hranou délky 11 m. Výpustné zařízení tvoří betonový prefabrikovaný požerák s výpustným bet. potrubím DN 500. Přístup na hráz je zajištěn po mostku s dřevěnou mostovkou na ocelových nosnících.

Účelem nádrže je zejména retence vody v krajině, významné jsou rovněž funkce krajinotvorná, protipožární a ekologická. Nad nádrží Raška I Lesy ČR, s.p., vybudovaly popř. v nejbližším období ještě vybudují další dvě retenční nádrže téhož jména, čímž bude dokončena obnova celé historické soustavy, tvořené i dalšími vodními díly v majetku cizích subjektů.

Na rekonstrukci získaly Lesy ČR, s.p., dotaci ze státního rozpočtu (zákon o lesích, §35) ve výši 3 467 tis. Kč bez DHP, projektovou dokumentaci a ostatní náklady hradily LČR z vlastních zdrojů (363 tis. Kč). Zhotovitelem díla byly Lesní stavby s.r.o., Nýrsko.

Projektová dokumentace: Ing. Karel Krůs
Zhotovitel: Lesní stavby s.r.o., Nýrsko
Fotografie