PPO Todeňský potok

Řešený úsek toku se nachází v Jihočeském kraji, v Trhových Svinech – Nežetice. Stavba se svou polohou nachází v k. ú. Březí u Trhových Svinů. Todeňský potok protéká v úseku ř.km 0,400 – 0,500 přírodním korytem v lesním porostu. Od ř.km 0,400 až po soutok se Svinenským potokem bylo koryto opevněno kamennou dlažbou na sucho. V intravilánové části nebylo opevnění znatelné. V úseku ř.km 0,000–0,420 docházelo při zvýšených průtocích vlivem nekapacitního koryta k pomístnímu vybřežování vody a zaplavování okolního území.

Vlastní stavba byla umístěna přímo v korytě Todeňského potoka nebo v jeho bezprostředním okolí (štěrková přehrážka – retenční prostor). Stavba se nachází v ř. km 0,000–0,500. Jedná se o kombinaci liniové stavby na vodním toku –  PPO zeď, zkapacitnění koryta, kde staveniště představuje vlastní koryto toku včetně jeho břehů, a dále o stavbu příčnou-štěrková přehrážka. Stavba byla rozdělena na 4 stavební objekty.

V úseku ř.km 0,000–0,106 byla vybudována levobřežní protipovodňová zeď. Kóta koruny zdi byla navržena na hladinu Q20 Todeňského potoka. Materiál zdi byl tvořen železobetonovou konstrukcí tvaru L. Zeď byla v horním úseku zavázána do terénu. Přechodová část mezi železobetonovou zdí a „původním“ lichoběžníkovým korytem byla řešena záhozem z kamene. Dno bylo stabilizováno po 20 m kamennými, klenbovými, stabilizačními prahy. Nad nově vzniklou protipovodňovou zdí byla vybudována nová podezdívka plotu s umístěním kabelu s chráničkou. Nový plot byl proveden místo starého oplocení, které bylo zbourané kvůli přístupu ke stavbě.

V úseku ř.km. 0,234–0,376 došlo ke zkapacitnění koryta Todeňského potoka. Koryto bylo navrženo na průtok Qn = 5 m3/s.  V celém úseku došlo k rozšíření koryta se sklony svahů 1:1, opevněné kamennou rovnaninou. Dno bylo opevněno kamenným záhozem a po 20 m stabilizováno kamennými, klenbovými prahy.

Pro zachycení splavenin byla na základě výpočtu splaveninového režimu navržena přehrážka k zachycení splavenin. Přehrážka je železobetonová, obložena lomovým kamenem. Pro převod běžných průtoků je přehrážka opatřena dvěma průtočnými otvory o velikosti 0,25×0,40 m. Přelivná hrana přehrážky je ve výšce 1 m nad terén. Koryto v prostoru pod přehrážkou bylo v délce 9,5 m opevněno kamennou rovnaninou, aby nedocházelo při přepadu vody přes přelivnou hranu k postupnému rozrušování břehů a tvorbě nátrží. Zakončení této rovnaniny bylo provedeno zděným prahem. Retenční prostor nad přehrážkou byl v délce cca 33 m rozšířen a oset travou.

Stavba byla realizována ze zdrojů Program péče o DVT.

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Dodavatel stavby: ProTeren s.r.o.
Náklady: 4 570 000,- bez DPH
Realizace: 2017-2018
Hydrologické číslo povodí: ČHP: 1-06-02-069
Fotografie