Podřezanská stoka

 – rekonstrukce rozdělovacího objektu v ř.km. 6,500

Stavební objekt zasahuje do dvou katastrálních území – k. ú. Branná a k. ú. Majdalena. Umělý vodní kanál přivádí vodu do Třeboňské rybniční soustavy z NPR Červené Blato. Jeho délka přesahuje 18 km. Jedná se o rozdělovací objekt v Jihočeském kraji na Podřezanské stoce v ř. km. 6,500 v ústí na toku Podřezanská stoka, který slouží k usměrnění nežádoucích průtoků do tzv. Odlehčovače.

Původní konstrukce tvořená lomovým kamenem a betonovou konstrukcí, založená na dřevěných povalech byla nově nahrazena kompletní železobetonovou konstrukcí, založenou na železobetonové základové desce. Koryto před a za objektem bylo pročištěno v průtočném profilu od nánosů. Mechanické zařízení rozdělovacího objektu je nově tvořeno ocelovými vraty s ruční převodovkou a výřezem zajišťující stanovený minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku. Součástí rekonstrukce rozdělovacího objektu je i nový železobetonový práh v korytě odlehčovače s možností zahrazení.

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Dodavatel stavby: Aquasys s.r.o.
Náklady: 1 699 6488,- Kč bez DPH
Realizace: 2017 – 2018
Hydrologické číslo povodí: ČHP: 1-07-02-0361
Vodní tok: Podřezanská stoka
Fotografie