Maršovský potok, ř. km 1,950 – 2,040

Stručný popis stavby: Předmětem projektu bylo vybudování stabilizace koryta vodního toku Maršovský potok v ř. km 1,950-2,040 v intravilánu obce Ústrašice, katastrální území Ústrašice, okres Tábor.

V zájmovém území ř. km 1,950-2,040 prochází Maršovský potok intravilánem obce Ústrašice, kde v minulosti působil při průchodu zvýšených průtoků nemalé škody na majetku. Zejména docházelo k narušování levého břehu pod mostním objektem silničního mostu, především zrychlením průtoku způsobeného mostní konstrukcí a vlivem nestabilního levého břehu neupraveného koryta.

Z tohoto důvodu byla navržena stabilizace obou břehů v celém řešeném úseku. V místě strmějšího svahu na pravém břehu byla provedena stabilizace kamennou rovnaninou pro zpevnění břehu a zabránění podemílání na konkávní straně oblouku. Rovněž levý břeh byl stabilizován kamennou rovnaninou s ohledem na blízkost staveb. Dále je koryto v úseku délky 40 m stabilizováno kamennými prahy do betonu. Pro stabilizaci nivelety dna byl proveden zához z lomového kamene. Součástí projektu byly čtyři ks stabilizačních prahů – provedení kámen uložený do betonového lože. Dále jeden přechodový úsek v místě napojení na mostní konstrukci, rovněž kámen uložený do betonového lože.

Stavba byla financována za podpory dotačního programu 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

 

Projektant: Ing. Lukáš Jaroš

Dodavatel stavby: Bones, s.r.o.      

Náklady: 1 496 180,70 Kč bez DPH

Realizace: 07/2019 – 11/2019

Hydrologické číslo povodí: 1-07-04-0490

Vodní tok: Maršovský potok (IDVT 10239137)

 

Fotografie: