Losinský potok, ř. km 0,040-0,500 – revitalizace

Revitalizace koryta Losinského potoka spočívala v odstranění nevhodného opevnění a migrační zprůchodnění příčných překážek v úseku ř.km 0,040 – 0,500.

Losinský potok je pravostranným přítokem řeky Sázavy, do které se vlévá cca 40 m pod úsekem dotčeným tímto záměrem. Potok pramení v katastrálním území Kamenná Lhota v nadmořské výšce okolo 528 m n.m. Celková délka toku je cca 14,5 km. Povodí je z významné části zalesněno především v pramenné části. V dolní části pod obcí Petrovice Losinský potok protéká úzkým zaříznutým údolím se zalesněnými svahy. Významné přítoky se vlévají do potoka z pravé strany a jedná se o Vlkovský a Nespeřický potok.

Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. se záměr nachází v ploše, která je vymezena jako Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 (CZ0213042 – Losinský potok). Losinský potok jako vodní tok je také významným krajinným prvkem.

Stávající koryto Losinského potoka bylo v dolní části v ř. km 0,040 – 0,160 upravené a stabilizované kamennou dlažbou do cementové malty. V horní části řešeného úseku se nacházel příčný stupeň ve dně z kamenného zdiva.

SO 01 – Revitalizace a zprůchodnění toku – dolní úsek

Stavební objekt SO 01 řešil úsek ř.km 0,040-0,160, kde bylo odstraněno nevhodné opevnění dna a břehů koryta. Stávající opevnění dna a břehů (kamenná dlažba, betonové panely) a stupeň z prostého betonu byly nahrazeny ekologicky vhodnějším dílčím opevněním z kamenného záhozu. S ohledem na zachování stability koryta byly v řešeném úseku navrženy 2 balvanité skluzy, které mají za úkol zachovat migrační prostupnost toku. Dolní skluz má sklon 1:40 a je dlouhý 5 m. Horní skluz je ve sklonu 1:35 a v délce 17,5 m. Oba skluzy byly stabilizovány kmennými prahy do betonu, které uzavírá konstrukce v dolní i horní části.

S ohledem na výskyt zvlášť chráněných druhů živočichů bylo hlavním účelem stavby vytvořit přírodě blízké koryto, které bude iniciačním stadiem dalšího vývoje. Důraz byl kladen na morfologii koryta a přípravu pro vytvoření přirozených habitatů chráněných živočichů.

Vzhledem k původní úpravě a majetkoprávní situaci v území bylo navrženo koryto v původní trase, které bylo příčně a podélně rozčleněno různými prvky. Dále byla navržena meandrující hloubkově a šířkově diverzifikovaná kyneta pro nižší průtoky.

Dále bylo provedeno:

  • vytvoření svislého svahu v místě rozšíření koryta pro případné hnízdění ledňáčka říčního
  • umístění říčního dřeva do dna a břehů pro vytvoření vhodných úkrytů pro široké spektrum živočichů
  • umožnění vytváření sedimentačních lavic z jemných sedimentů nutných pro vývoj mihule potoční, k tomu slouží návrh vhodného místa pro říční dřevo a další tvarování koryta
SO 02 – Zprůchodnění toku – horní úsek

Stavební objekt SO 02 řešil horní úsek v místě stávajícího stupně v délce cca 20 m. Tento stabilizační prvek byl vybudován za účelem zajištění odběru pro dnes již neexistující pilu LČR. V tomto stavebním objektu bylo navrženo částečné odstranění stávající konstrukce jezu a opevnění dna a břehů. Zbývající část konstrukce stupně byla využita pro stabilizaci navrženého balvanitého skluzu.

Balvanitý skluz byl zavržen v mírném spádu cca 1:50 v celé šířce koryta v délce 18,6 m. Konstrukce skluzu byla na začátku a na konci stabilizována kamenným prahem do betonu. Povrh skluzu byl členitý a byl vytvarován tak, aby tvořil kynetu soustřeďující nízké průtoky.

Vedle vlastního skluzu byl vybudován objekt pro vyhrazení toku a odběr vody pro přilehlý areál. Tento objekt je určen pro odběr vody v případě požáru. Jedná se o železobetonový monolitický objekt osazený drážkami pro umístění dřevěných hradících prvků. Tento objekt nahradil stávající konstrukci, která již byla v nevyhovujícím technickém stavu.

SO 03 – Kácení

Jednalo se o kácení 9 stromů z nichž dva měly 2 kmeny a jeden 3 kmeny. Pro zpětné uložení do koryta bylo navrženo využít 2 pařezy a 1 kmen včetně kořenového systému.

Stavba byla realizována z programu OPŽP.  

Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Dodavatel stavby: DREDGER s.r.o.
Náklady: 2 229 619,- Kč bez DPH
Realizace: 07/2018-10/2018
Hydrologické číslo povodí: ČHP.: 1-09-03-0180
Fotografie