Libochovka ř. km 4,500 – 4,600

Stručný popis stavby:

Na vodním toku byla provedena rekonstrukce stupně. Stávající byl rozebrán a následně vybetonován v nově navržených parametrech. Dopadiště bylo rozebráno, kamenná dlažba byla očištěna a nově uložena do betonové lože. Stávající spadiště, resp. vývařiště pod stupněm na levostranném přítoku Libochovky, bylo na základě hydraulických výpočtů prodlouženo a upraveno tak, aby k utlumení energie vodního skoku vznikajícího pod stupněm došlo k vývaru. Zároveň v rámci rekonstrukce stupně na levostranném přítoku Libochovky došlo k mírné geometrické úpravě zaústění přítoku do hlavního toku Libochovky tak, aby mezi hlavním korytem Libochovky a bezejmenným levostranným přítokem nebyl svírán ostrý, resp. pravý úhel. Na hlavním korytě VT Libochovka bylo rozebráno stávající opevnění a bylo nahrazeno kamenným záhozem s proštěrkováním ve dně a ve březích.

Stavba byla financována za podpory dotačního programu 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa.

 

Projektant: AV Proenvi, s.r.o.

Dodavatel stavby: Zvánovec a.s.,

Náklady: 1 583 tis. Kč bez DPH

Realizace: 2021

Hydrologické číslo povodí: 1-06-03-065

Vodní tok: 10245806

 

Fotografie: