LBP Bojovského potoka

LBP Bojovského potoka z Klínce ř. km 0,100-0,150

LBP Bojovského potoka 3,5 v ř. km 0,100-0,150

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, asi 5 km jižně od hranice Prahy a 1 km východně od obce Klínec. Jedná se o dva levostranné přítoky Bojovského potoka. Potoky křižují dráhu železnice – pod železnicí vtékají do propustků a za dráhou se vlévají do Bojovského potoka. Ve vzdálenosti 30 m a 15 m před propustky jsou umístěny příčné objekty – přehrážky, které transformovaly povodňové vlny a zachycovaly splaveniny. Obě přehrážky jsou do 150 m od ústí do Bojovského potoka.

Přehrážka č. 1 (SO 01) byla postavena z opracovaných kvádrů lomového kamene. Výška na vzdušné straně byla 2,3 m, délka přehrážky s postranními křídly 18,90 m. Přelivná hrana byla dlouhá 5,1 m, šířka koruny 0,90 m.

Zdivo, z kterého byla přehrážka postavena byl lomový kámen skládaný na maltu. Horní část stavby byla poskládána s přesahem cca 50 mm. V dolní části byl umístěn drenážní otvor, který již neplnil svou funkci. O 5 m déle po proudu se nacházel porušený závěrný práh o výšce 0,86 m. Svahy břehů koryta po proudu byly vyskládané stejně jako přehrážka.

Zdivo na návodní straně a části křídel byly silně rozrušené nebo chyběly. Vlhká místa porostla mechem. Pod přehrážkou a dále v korytě se volně nacházel lomový kámen ze zdiva. V okolí byly vzrostlé stromy a křoviny.

Oprava přehrážky rozměrově souhlasí s původní stavbou. V rámci opravy se rozebrala přehrážka až k patě základu a dále její křídla. Kvůli přístupu ke spodní části přehrážky se rozebraly boční zdi cca 5 m po proudu a odtěžilo se potřebné množství zeminy před přehrážkou. Přilehlý prostor se vyklidil od listí, vysekaly od křovin a pokácely se stromy, které zasahovaly do stavby. V jižním prostoru od přehrážky byly vykáceny stromy z důvodu prosvětlení objektu.

Těleso přehrážky bylo postaveno jako betonové monolitické s obložením. Obložení se provedlo kamenem na kovové trny. Vrchní část přehrážky a přelivná hrana byly vyzděny lomovým kamenem. Dopadiště a vývařiště přehrážky a závěrného prahu bylo provedeno dlažbou z lomového kamene. Závěrný práh se vyboural a opětovně vyzdil na stejném místě.

Z lomového kamene se nově dozdily boční zdi a křídla. Porušené části zděných břehů se vybouraly a opětovně vyzdily. Zbylé části zděných břehů byly přespárovány. Následně se zpětně doplnila zemina před přehrážku a vytvořily se náběhy ze zeminy na vzdušním líci.

Přehrážka č. 2 (SO 02) byla postavena z opracovaných kvádrů lomového kamene. Výška na vzdušné straně byla 2,4 m, délka přehrážky s postranními křídly 15,56 m, přelivná hrana délky 3,66 m byla provedena s výškovým odskokem jednoho kamene, šířka přelivné hrany 0,90 m.

Zdivo, z kterého byla přehrážka postavena byl lomový kámen skládaný na maltu. Horní část stavby byla poskládána s přesahem cca 50 mm. V dolní části byl umístěn drenážní otvor, který již neplnil svou funkci. Svahy břehů koryta po proudu byly vyskládané stejně jako přehrážka.

Zdivo přehrážky a křídel byly silně rozrušeny nebo chyběly. Za zdivem břehů byly dutiny, které byly zjištěny poklepem. Vlhká místa porostla mechem. Pod přehrážkou a dále v korytě se volně nacházel lomový kámen ze zdiva. V okolí byly vzrostlé stromy a křoviny.

Oprava přehrážky rozměrově souhlasí s původní stavbou. V rámci opravy se rozebrala přehrážka i se základem, její křídla a boční zdi břehů po proudu (cca 3 m). Také se odtěžilo potřebné množství zeminy před přehrážkou. Přilehlý prostor se vyklidil od listí a vysekaly se křoviny. V jižním směru se vykácely stromy z důvodu prosvětlení okolí přehrážky.

Přehrážka se postavila z lomového kamene do původních rozměrů. Dopadiště bylo provedeno dlažbou z lomového kamene. Porušené části zděných břehů se vybouraly a opětovně vyzdily. Zbylé části zděných břehů byly přespárovány. Následně se zpětně doplnila zemina před přehrážku.

Stavba byla realizována ze zdrojů Program péče o DVT.

Projektant: Aquion s.r.o.
Dodavatel stavby: VaJ stavební a.s.
Náklady: 2 127 144,- Kč bez DPH
Realizace: 10/2017 – 10/2018
Hydrologické číslo povodí: ČHP.: 1-09-04-008
IDVT: 10263029, 10239345
Fotografie