Debrnický potok, ř. km 0,000 – 0,250

Stručný popis stavby: Předmětem projektu bylo vybudování protipovodňového opatření v intravilánu osady Rybova Lhota, obec Skalice, katastrální území Rybova Lhota, ORP Soběslav.

Stavba byla rozčleněna do dvou stavebních objektů:

SO.01: V rámci stavebního objektu bylo provedeno v úseku 0,000 – 0,085 protipovodňové opatření spočívající v rozšíření koryta a opevnění pravého břehu cca 1 m vysokou betonovou zídkou.

SO.02: Jedná se o opravu 1. etapy protipovodňového opatření z roku 2004, která spočívá zejména ve vyřešení jejího napojení na přirozený tok v horním konci úpravy, a to balvanitým skluzem. Dále oprava betonového prahu ukončující úpravu zdí, který byl v minulosti destruován při zvýšených průtocích a provedení odvodňovacích otvorů.

Stavba byla financována za podpory dotačního programu 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

 

Projektant: Ing. Lukáš Jaroš

Dodavatel stavby: Bones, s.r.o.      

Náklady: 1 491 050,- Kč bez DPH

Realizace: 05/2019 – 08/2019

Hydrologické číslo povodí: 1-07-04-0400

Vodní tok: bezejmenný vodní tok, PP Radimovského potoka v ř. km cca 0,435 (IDVT 10250824)

 

Fotografie: