Jemčina O15

Povodí dotčeného toku se nachází v povodí řeky Nežárky. Tok je však dotován i vodou Hatínského rybníka z vedlejšího povodí. Hatínský potok je vodnatějším vodním tokem ve správě Lesů ČR, s. p., kterým jsou odváděny vody z rozsáhlých lesních komplexů severně od zájmového území

Vlivem poškození výpustného a nátokového čela působil každoročně vodní tok IDVT 10257324 značné problémy projevující se v neprůtočnosti zatrubněné části a rozsáhlým rozlivem na p. č. 839/1 k. ú. Hatín. Čelo bylo již delší čas úplně zhrouceno a 02/2016 bylo v režimu havárie řešeno zprůtočnění vodního toku, kdy v rámci této havárie došlo k odbagrování zhrouceného nátokového čela a odstranění 1 ks betonové roury. Realizací došlo ke zkapacitnění nekapacitní části toku a nadále nebude docházet ke znehodnocování přilehlé Zámecké louky. Došlo k otevření zatrubněné části vodního toku.

Koryto bylo dimenzováno do parametrů potřebných pro ochranu daného místa. Na otevřeném úseku byl zřízen zemědělský přejezd z rámových propustků. Otevření vodního toku je z hlediska zájmů ochrany přírody žádoucí. Koryto vodního toku byl směrově voleno tak, aby byl podpořen přírodní tvar (varianta mezi zcela přímou trasou a výrazným meandrováním). V ř. km 0,230-0,250, kde dochází k odklonu toku směrem k Jemčinskému rybníku a kde se levobřežně připojuje vodní tok IDVT 10260703, dojde k vyspravení a k výškovému napojení současného opevnění. Vodní tok IDVT 10260703 byl vyčištěn v celé délce 1141 m. Údržba BP v celé délce toku IDVT 10260703, IDVT 10257324 od ř. km 0,00 do soutoku s IDVT 10260703.

Realizace byla hrazena z vlastních zdrojů Lesů ČR, s. p..

Projektant: VAK projekt s.r.o.,
Dodavatel stavby: JIPAMA s.r.o.
Náklady: 815 272 ,- Kč bez DPH
Realizace: 8/2017 – 12/2017
Hydrologické číslo povodí: ČHP: 1-07-03-067
Vodní tok: LPP Nežárky v 22,500
Fotografie