Brtnický potok, ř. km 0,00-0,70

Řešený úsek toku se nachází v intravilánu obce Český Šternberk. Úsek začíná nad silničním mostem v km 0,284 a končí kamenným mostem nad zaústěním Šternovského potoka v km 0,610. Stavba je v ochranném pásmu Národní kulturní památka hrad Český Šternberk. Číslo hydrologického pořadí Brtnického potoka je 1-09-03-093, potok je levostranným přítokem Sázavy.

Předmětem stavby bylo odstranění povodňových škod z června roku 2013, kdy došlo k výraznému poškození stavby. Došlo k poškození až destrukci zdiva opěrné zdi a k poškození opevnění břehů a dna koryta.

V úseku km 0,380-0,395 byla na levém břehu zrekonstruována opěrná zeď provedením nového spárování s opravou patky podél zdi. Na pravém břehu byla doplněna rovnanina z lomového kamene. Na začátku úseku byl ve dně zhotoven pás z lomového kamene do podkovy, který zajistil niveletu dna. Na začátku a konci zdi se obnovil betonový práh s obkladem z lomového kamene. Oboustranně mezi pásem a prahem, včetně dna a pak dále na pravém břehu, bylo provedeno opevnění rovnaninou z lomového kamene. Dno mezi prahy bylo opevněno dlažbou z lomového kamene na sucho.

V úseku km 0,395-0,469 došlo k obnovení původního opevnění břehů a dna včetně prahů. Do dna bylo umístěno 6 prahů z betonu s obkladem. Pravý břeh a dno v celé délce v km 0,395-0,469 se opevnilo dlažbou z lomového kamene na sucho s betonovou patkou obloženou kamenem. Pouze okolo prahů byla na pravém břehu provedena dlažba do cementové malty, stejně tak ve dně pod spádovými stupni. Levý břeh byl v km 0,395-0,442 opevněn dlažbou z lomového kamene na cementovou maltu s betonovou patkou obloženou kamenem a v km 0,443-0,469 opevněn obnovenou opěrnou zdí, která byla provedena jako betonová s obkladem z lomového kamene.

Na březích v úseku km 0,469-0,494 byla obnovena rovnanina z lomového kamene a rovněž dva pásy z lomového kamene do podkovy pro stabilizaci dna.

V úseku pod brodem v km 0,556-0,560 došlo k obnovení balvanitého skluzu a ukončení pásmem z lomového kamene, který zajišťuje stabilitu brodu. V úseku km 0,538-0,556 byl na levém břehu odtěžen sediment a vyprofilováno koryto, na pravém břehu bylo obnoveno opevnění patky břehu rovnaninou z lomového kamene.

Nad brodem při levém břehu v km 0,565-0,579 byl odtěžen nános. Na březích koryta bylo opraveno opevnění dlažby z lomového kamene na cementovou maltu a dno koryta dlažbou z lomového kamene na sucho.

V úseku mezi mosty pod soutokem na levém břehu v km 0,586-0,606 byl odtěžen nános a ve dně koryta opravena dlažba na cementovou maltu. Na pravém břehu se provedla oprava dlažby na cementovou maltu v km 0,600-0,606.

Projektant: Regioprojekt Brno s.r.o., Ing. Petr Marčák
Dodavatel stavby: Elitbau s.r.o,
Náklady: 2.689.808,-Kč; program OPŠ 2013
Realizace: 3/2016-9/2016
Fotografie